Privacybeleid

Elite Performance Personal Training Center hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Elite Performance Personal Training Center houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Elite Performance Personal Training Center zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Elite Performance Personal Training Center
Markerkant 1303 I
1314 AL Almere

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Elite Performance Personal Training Center verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Inschrijven in onze ledenadministratie;
 • Toegangscontrole tot ons pand;
 • Facturatie en automatische incasso;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Geslacht.

Daarnaast kunnen wij voor de intake bij Elite Performance Personal Training Center bijzondere persoonsgegevens aan u vragen. Denk hierbij aan medicatiegebruik, lichamelijke klachten, medische voorgeschiedenis, lichaamsgewicht, lengte, vetpercentage, etc. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt na uw nadrukkelijke toestemming. Wij vragen deze gegevens om u beter te kunnen helpen uw doelen te behalen en op deze manier een persoonlijk trainingsschema voor u op te kunnen stellen. Uiteraard bent u er zelf vrij in welke gegevens u met ons deelt.

Bij gebruik van de website van Elite Performance Personal Training Center kunnen algemene persoonsgegevens verzamelt en verwerkt worden die actief aan ons verstrekt worden. Hiervan is alleen sprake als er een contactformulier wordt verzonden of als u een e-mail stuurt. De volgende gegevens worden verzameld van persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Contactgegevens;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige Persoonsgegevens die u kunt invullen als u een e-mail of contactformulier verstuurt.

Verder gebruiken wij cookies om uw websitebezoek te analyseren. Met deze informatie kunnen wij onze website en diensten verbeteren. Meer informatie kunt u vinden in ons cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden; hiervoor dient u ons schriftelijk toestemming te geven.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elite Performance Personal Training Centeren heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eliteperformance.training. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Elite Performance Personal Training Center bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Elite Performance Personal Training Center van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn ge├»nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Geen antwoord op uw vraag kunnen vinden?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Ga naar contact
De website van Elite Performance maakt gebruik van cookies. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Klik hier voor ons cookiebeleid.